Bhajan Lyrics

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

గణపతి (46)

Results 1 - 5 of 46

రాగం : తాళం : పల్లవి : నమిపె వినాయక శివసుతనే! పొరెయో తందె, గజముఖనే! చరణం : విఘ్నవిదూరనె...
రాగం : గంభీరనాట తాళం : ఆది పల్లవి : ఓం ఓం ఓం – గం గం గం ఓం ఓం ఓం – గం గం గం చరణం : వక్రతుండనే...
రాగం:మిశ్రహేమవతి (మధ్యమశృతి) తాళం: ఆది భాష - సంస్కృతం పల్లవి: ఒం ఇతి బ్రహ్మ ఎకాక్షర సాధన...
రాగం : షడ్విధమార్గిణి తాళం : తిస్రనడక పల్లవి: హే గణపా! హే నతపా! హే త్రిభువనపా! హే విపుల కృపా!...
రాగం: శంకరాభరణం తాళం: ఆది పల్లవి: సుముఖ గణపతి దేదో సన్మతి అర్క గణపతి దో సూక్ష్మబుద్ధి ...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 10

Subscribe to SGS Birds Channel
Donation for Bird Rescue
Please contribute for this noble cause, click here for more information.
Patron Membership
Want to become Yoga Sangeeta Patron? Please click here
_
sideBar
Home | Music For Healing | Music For Meditation | Music For Healing CD | Chakra And Music | Discussion Forums | Social Service | Healing Experiences | Events Calendar | Bhajans | Find Your Healing Raga | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer | Terms & Conditions | Sitemap
© Copyright 2010 Yoga Sangeeta.