ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ ದತ್ತಮಾಶ್ರಯೇ Print
ರಾಗ:
ತಾಳ:

ಪಲ್ಲವಿ:
ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ ದತ್ತಮಾಶ್ರಯೇ
ಷೋಡಶೀಕಳಾಭಿರಾಮ ದೀಪ್ತಿ ಮಾಶ್ರಯೇ

ಚರಣ:
ಯೋಗಿರಾಜ ಮಾಶ್ರಯೇ ಬೆಂಗುಳೂರೌ
ಅತ್ರಿವರದ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣೇ
ದಿಗಂಬರಾವಧೂತಕಂ ಗಂಡಿಗುಂಟೇ
ಕಾಲಾಗ್ನಿಶಮನಕಂ ಮಹಿಷೇಪುರೇ              
                                           ... ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ

ಯೋಗಿರಾಜವಲ್ಲಭಂ ಪ್ರೊದ್ದುಟೂರೌ
ಲೀಲಾವಿಶ್ವಂಭರಂ ಸೂರತೇಪುರೇ
ಸಿದ್ಧರಾಜನಾಮಕಂ ಕೊಚ್ಚಿನೇಪುರೇ
ಜ್ಞಾನಸಾಗರಂ ಸದಾ೭ನಂತ ಪಟ್ಟಣೇ             
                                           ... ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಂಬರಂ ಚಾಕಿವೀಡೌ
ಮುಕ್ತಮಾಯಕಂ ಚಾಚ್ಚರಪಾಕೇ
ಆದಿ ಸದ್ಗುರುಂ ಮದ್ರಪಟ್ಟಣೇ
ಶಿವಸರೂಪಕಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರೇ              
                                         ... ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ

ದೇವದೇವನಾಮಕಂ ನೂಜಿವೀಡೌ
ತಂ ದಿಗಂಬರಂ ಹೃಷೀ ಕೇಶ ತೀರ್ಥೇ
ದತ್ತಾವಧೂತಕಂ ಭಾಗ್ಯಪಟ್ಟಣೇ
ಶ್ಯಾಮಕಮಲಲೋಚನಂ ವಿಜಯವಾಡೇ          
                                         ... ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ

ನವನಾಥ ರೂಪಿಣಂ ತತ್ರತತ್ರ
ನಿತ್ಯಬೋಧ ರೂಪಿಣಂ ಚಾಖಿಲತ್ರ
ಸೋಸ್ತಿಭೋ ಶ್ಚಿಂತ್ಯತೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ
ಸಚ್ಚಿದನಂದರೂಪಿಣಂ ದತ್ತಮತ್ರ              
                                         ... ಷೋಡಶಾವತಾರಗಂ