ಶ್ರೀ ದತ್ತ ದಂಡಕಮ್ Print
ಪ್ರಭೋ! ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ!
ನಿಜಪಕ್ಷ ನಿಸ್ತಂದ್ರ ವಿಕ್ಷೇಪ ವಿಸ್ತಾರ ಹ್ರಸ್ವೀಭವದ್ವ್ಯೋಮ ಭಾಗಾ
ತಿಗೋದ್ದಾಮ ಕುಂದಾರ ವಿಂದಾಬ್ಜ ಮಂದಾರ ಸಂಕಾಶಹಂಸಾಧಿ
ರಾಜಾಂಸ ಭಾಗೋ ಪರಿವ್ಯಕ್ತದಿವ್ಯಾರುಣೋದಾರ ರೋಚಿಶ್ಛಟಾರ್ಭಾಟ
ಧಾಟೀ ಸುದುರ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ದೀವ್ಯನ್ಮಹಾರೂಪ ವಿಭ್ರಾಜಿತ! ವಾಗೀಶ್ವರೀ ನಾಮ
ಸುಭ್ರೂಜಿತ! ಮೌನಿ ಸಂಪೂಜಿತ!
ವಿಭೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ!

ನಿಗಮಾವಳೇ ಭಾಗ ಸಂಯೋಜನೋದಾರ ಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ಮಿತಾತ್ಮೀಯ
ಪಕ್ಷೌಘ ಸಂಚಾಲನೋದ್ವ್ಯಕ್ತ ನಾನಾ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ ಸಂಗೀತ
ಸೋಪಾನ ವಿಸ್ತಾರಣೋಪಾಯ ನಿಸ್ತಂದ್ರ ಝಂಪಾ ಕ್ರಿಯಾ ದಕ್ಷ ತಾರ್ ಕ್ಷ್ಯಾಂಗ
ಸಂಗಚ್ಛ ದಂಭೋಧರಾನೀಕ ನೀಲ ಪ್ರಭಾಪುಂಜ ಮಧ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲ ದ್ದಿವ್ಯ
ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಶಂಖಾದಿ ಸಂಭೂಷಿತೋದಾರ ದೇಹೋದಿತ! ಅತ್ರಿ ಗೇಹೋದಿತ!
ಭಕ್ತಿ ಸಮ್ಮೋದಿತ!
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶಂಕರ!

ಮೋದೋಲ್ಬಣೋದ್ರೇಕ ನಾಟ್ಯಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತ ನಂದೀಶ್ವರಾಂಬಾರವೋನ್ಮಿಶ್ರ
ತತ್ಕಂಠ ಘಂಟಾಸ್ವನೈಃ ಭೃಂಗೀಶ್ವರೋದಾರ ಶಂಖಸ್ವನಾಕ್ರಾನ್ತ ಶೃಂಗೀ
ಶ್ವರೋದ್ದಾಮ ಶೃಂಗಸ್ವನೈಃ
ನಾಟ್ಯೋತ್ಸವೋತ್ಸೇಕ ರೀತೀಹಠಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂರಬ್ಧಕಂಠಾತ್ತ ನಾಗೇಂದ್ರ
ಫೂತ್ಕಾರ ಘೋರ ಸ್ವನೈಃ
ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಸ್ವನೈಶ್ಚಾಪಿ ನೀರಂಧ್ರಿ ತೇಸ್ಮಿನ್ಮಹಾವ್ಯೋಮ್ನಿ –
ಭಾಸ್ವತ್ಸುರೋಚಿಶ್ಛಟೋದ್ಗಾರಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಕೋದ್ಧೂಳೆತ ಪ್ರೇತ
ಭಸ್ಮಾವಿಲ! ಶ್ವೇತ ವರ್ಷ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲ! ಶೀರ್ಷ ರಂಗಜ್ಜಲ! ನಿರ್ಮಲ!

ದೇವ! ಷಡ್ಬಾಹು ಸಂಧಾರಿತೋದಾರ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಢಕ್ಕಾ ತ್ರಿಶೂಲಾಕ್ಷ
ಮಾಲೋದಪಾತ್ರಾಭಿರಾಮ ಪ್ರಭೋ!
ದೇವ! ಶೀರ್ಷತ್ರಯೋದ್ವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯೀ ಚಿಹ್ನಸಂಭಾವಿತಾತ್ಮೀಯ
ಚಿನ್ಮಾತ್ರತೋದಂಚಿತಾ!
ದೇವ! ಶ್ವಾನಾರ್ಭಕೀಭೂತ ವೇದತ್ರಯೀ ರಮ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಲೀಢಾಂಘ್ರಿ
ಪದ್ಮದ್ವಯೀ!
ತ್ವಾಮಹಂ ತ್ರಿವಿಧ ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ, ತ್ರಿಗುಣ ಕೇಳೇರತಂ,
ತ್ರಿವೃದವಸ್ಥಾತಿಗಂ, ತ್ರಿವಿಧ ದೇಹಾತಿಗಂ, ತ್ರಿವಿಧ ಕಾಲಾತ್ಮಕಂ,
ತ್ರಿವಿಧವೇದೋದಿತಂ, ತ್ರಿವಿಧ ಪಾಪಾಪಹಂ, ತ್ರಿವಿಧ ಲೋಕಾವನಂ,
ಪಾವನಂ, ಭಾವನಂ, ಶ್ರೀಘನಂ, ಶೋಭನಂ, ದತ್ತನಾಮಾಂಕಿತಂ,
ಭಕ್ತಿ ಭಾಜಾಂ ಹಿತಂ, ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇ

ದೇವ! ಸರ್ವತ್ರ ತ್ವಾಮೇವ ವೀಕ್ಷೇ ಪ್ರಭೋ!
ದೇವ! ಸರ್ವಂ ತ್ವಯಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮೀಕ್ಷೇ ಪ್ರಭೋ!
ದೇವ! ನಾಹಂ ಪೃಥಕ್ಚಾಸ್ಮಿ ನ ತ್ವಂ ಚ – ನಾ ಹಂ ಚ – ಭೇದೋ ಮೃಷಾ

ತ್ವಂ ಸರ್ವರೂಪೋಸಿ – ಸರ್ವಾತಿಗಶ್ಚಾಸಿ –
ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತತ್ವೈಕ ಭಾಕ್!
ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತತ್ವೈಕ ಭಾಕ್!