ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಂ Print
ರಾಗ:
ತಾಳ:

ಪಲ್ಲವಿ:
ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಂ
ಭಜ ಭಕ್ತ
ಗತಪುಣ್ಯ ಜನಜಾಲ ಬಹುದುರ್ಲಭಂ

ಚರಣ:
ಶ್ರೀ ಪೀಠಿಕಾಗ್ರಾಮ ಸಂವರ್ಥಿತಂ
ಸ್ವಭ್ರಾತೃ ವೈಕಲ್ಯ ಹರಲೋಚನಂ
ಕುರುಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮೇ ಚ ಸಂವಾಸಿನಂ
ಸತ್ಪುತ್ರಕರ ಸುವ್ರತಾಧ್ಯಾಪಕಂ             
                                ... ಶ್ರೀಪಾದ

ಸಂಚಾರ ಪರಿಪೂತ ಭರತಾವನಿಂ
ರಜಕಾರ್ಪಿತೋದಾರ ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಂ
ನಿಜಭಕ್ತ ಸುವ್ಯಕ್ತ ದತ್ತಾಕೃತಿಂ
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾವೋನ್ನತಿಂ            
                                ... ಶ್ರೀಪಾದ