ವಾಹೆಗುರು ವಾಹೆಗುರು Print
ರಾಗ: ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ
ತಾಳ: ಆದಿ

ಪಲ್ಲವಿ:
ವಾಹೆಗುರು ವಾಹೆಗುರು ವಾಹೆಗುರು ಬೋಲೋ
ಮನ್ ಮೆಯ್ ಲಾ ಧೋಲೋ ಮನ್ ಮೆಯ್ ಲಾ ಧೋಲೋ

ಚರಣ:
ವಹೆ ಗುರು ಸಮಿರಣ್ ವಹೆ ಗುರು ಸಮಿರಣ್
ಸಫಲ್ ಹೊಯೆ ಜೀವನ್                                         
                                                 ... ವಾಹೆಗುರು

ವಹ್ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ವಹ್ ಗುರು ಧ್ಯಾನ
ದೇವೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ್                                               
                                                 ... ವಾಹೆಗುರು

ವಹ್ ಗುರು ಆನಂದ ವಹ್ ಗುರು ಆನಂದ
ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ                                        
                                                 ... ವಾಹೆಗುರು